Artretreat.se 2010

 

 

 

Vi erbjuder

 

 

Korttidsterapi

 

Kristerapi

 

Långtidsterapi

 

Gruppterapi

 

Mer info om dessa alternativ finns längre ner på sidan.

 

Uttryckande Konstterapi

 

Uttryckande Konstterapi utgår från att det inom varje människa finns en skapande kraft och att hon genom konstnärliga upplevelser och eget skapande kan bearbeta sin historia och påverka sin utveckling.

Vi har ett förhållningssätt fritt från prestationskrav – den kreativa förmåga som behövs finns inom var och en. I Uttryckande Konstterapi förenas det verbala språket med de konstnärliga språken:

 

Måleri

 

Musik

 

Poesi

 

Psykodrama/Gestaltning/Myter/Drömmar

 

Rörelse/Dans

 

 

 

 

Uttryckande Konstterapi, som leder innanför och bortom orden, har sitt ursprung i gamla kunskaper om de kreativa uttrycksformernas läkande, befriande och utvecklande egenskaper. Den kreativa processen kombineras med verbala och ickeverbala uttryckssätt och ger åtkomst till omedvetet material, egna förhållningssätt och drivkrafter. Den egna historien, gamla livsmönster och vägar framåt tydliggörs genom eget konstnärligt utforskande.

Måleri, musik, poesi, gestaltning och rörelse inrymmer en konstruktiv kraft och livsbefrämjande resurser vilka hjälper människor till ökad kreativitet, vidgad självkännedom, ökad frihet och mening i sina liv.


Detta är en psykodynamiskt förankrad terapimetod med kognitiva inslag.

Uttryckande Konstterapeuter arbetar inom sjuk- och friskvård, i socialt rehabiliterande områden, pedagogiska sammanhang och inom företag och organisationer.

 

 

Korttidsterapi

12-15 tillfällen

Under tidsbegränsad terapi bearbetas ett särskilt uttalat fokus. Det kan exempelvis handla om något som hindrar dig i ditt liv, ett sökande efter väg ut ur det som upplevs som återvändsgränd eller att finna dig själv efter vägskäl i livet. Det kan även handla om att få tillgång till de resurser som frigörs genom kreativ process.


Kristerapi

Sår av livet? I livskris kan konsten vara det som hjälper dig att överleva mitt i den kris som trasat sönder din tillvaro. Med hjälp av sökande skapande bearbetas smärtsamma upplevelser. Samtalet i kombination med eget skapande ger det formlösa form och väg vidare i kreativ återhämtning.


Långtidsterapi

En konstnärligt inriktad psykoterapi där erfarenheter lagrade i kroppen ges uttryck i prestationsbefriad form. En väg att bearbeta det skadade och upprätta det friska. Tid och eget utrymme att utforska viktiga existentiella frågor som rör hur Du lever Ditt liv. Möjlighet att utveckla nya sidor av dig. Långtidsterapi fortgår efter överenskommelse mellan terapeut och klient.


Gruppterapi

10 tillfällen a 2,5 timmar varje gång

4-6 deltagare/grupp

Här använder vi ett gruppanalytiskt perspektiv med utgångspunkt i tanken att människor föds in i ett sammanhang där vi både formar och formas av varandra. I Konstterapeutisk gruppterapi sker utveckling genom eget konstnärligt skapande i relation till övriga deltagare i gruppen. Livshistoria, förutsättningar och resurser blir guide och vägledning i mötet med övriga gruppdeltagare. 

 

 

 

 

”Livets uppgift är att göra det möjliga verkligt. Psykoterapins uppgift är att göra det verkliga möjligt.”

 

        Gustaf Berglund

 

 

 

 

 

Länkar om

Uttryckande Konstterapi

www.expressivearts.se

www.lenahjader.se

www.levandekonst.se

www.uttryckandekonst.net

www.kurageab.se

www.uktf.net